Hamster Sóc

Xác định đặc điểm của Hamster Sóc như sau: chiều dài khoảng 4 inches, rất bụ bẫm, cơ thể tròn, má hơi phình ra 2 bên. Rất thân thiện và dễ hoà đồng với các pé khác của cùng 1 giống đồng giới hoặc giữa các nhóm bạn tình

 

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>