Cách phân biệt giới tính Hamster

MALE: Giống Đực.
FEMALE: Giống Cái.

Cách phân biệt hamster qua hình ảnh giúp bạn dễ dàng nhận biết bé hamster nhà mình thuộc giới tính nào ^^
Chúng ta nhìn và 2 lỗ: sinh dục và hậu môn để nhận biết nha! Nếu 2 lỗ gần nhau là cái, xa nhau là đực.
SexingDwarfHamsterGraphic 793147 Cách phân biệt giới tính Hamster

sexing male dwarf Cách phân biệt giới tính Hamstersexing female dwarf Cách phân biệt giới tính Hamster

hamstermf Cách phân biệt giới tính Hamster

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>