Hamster Sóc

Hamster Sóc

hamster_2

Xác định đặc điểm của Hamster Sóc như sau: chiều dài khoảng 4 inches, rất bụ bẫm, cơ thể tròn, má hơi phình ra 2 bên. Rất thân thiện và dễ hoà đồng với các pé khác của cùng