xạc pin nokia n8 bằng hamster

Xạc pin cho Nokia N8 bằng… hamster

Công nghệ này chẳng phải điều gì cao siêu cho lắm, tuy nhiên nếu ứng dụng rộng rãi trong thực tế thì sẽ tuyệt lắm í! Chuyện kể rằng vào ngày đẹp trời kia, tác giả Peter Ask nảy